Ολοκληρωμένες Λύσεις

 

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας
                             

 • Υπηρεσίες προμήθειας μηχανικού εξοπλισμού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ( Consultancy )
 • Συντονισμός, Διαχείριση και διοικητική πληροφόρηση έργων                            ( Project Management - MIS )
 • Εκπαίδευση ( Training ) μετά την ολοκλήρωση του έργου
 • Παρακολούθηση και λειτουργία των εγκατεστημένων συστημάτων ( Operation ) και συντήρησή τους ( Maintenance )
 • Προηγμένη τεχνική υποστήριξη ( Technical & after sales support ) σε 24ωρη βάση
 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μετεγκατάστασης ΙΤ εξοπλισμού ( Ανάλυση αναγκών, αυτοψία χώρων, Backup δεδομένων, Μετεγκατάσταση ΙΤ εξοπλισμού, έλεγχος καλής λειτουργίας )  

 

Ολοκληρωμένες λύσεις τηλεφωνικών κέντρων ( IP Telepshony - Call Center Solutions )

 • Κέντρα κλήσεων βασισμένα εξ'ολοκλήρου σε ψηφιακές δικτυακές τεχνολογίες ( IPCC-IP Contact Centers )
 • Συστήματα ενοποίησης τεχνολογιών τηλεφωνίας & τεχνολογιών υπολογιστών ( CTI - Computer Telephony Integration)
 • Συστήματα μαζικής τηλεφωνικής κλήσης με χρήση αλγορίθμων πρόβλεψης ( Predictive Dialing )
 • Ιδιωτικά κέντρα διαμεταγωγής κλήσεων ( PBXs )

 

Συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας, ανάκαμψης καταστροφής και δικτυακά συστήματα μαζικής αποθήκευσης δεδομένων
 •  Συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας ( High Availability ) καλύπτουν ανάγκες που απαιτούν αδιάλειπτη λειτουργία και πολύ μικρό χρόνο αποκατάστασης βλαβών
 • Συστήματα ανάκαμψης καταστροφής ( Disaster Recovery ) είναι λύσεις που προβλέπουν σε περίπτωση αστοχίας υλικού την συνέχιση της λειτουργίας τους και την αυτόματη αναδόμηση των δεδομένων τους
 • Δικτυακά συστήματα μαζικής αποθήκευσης δεδομένων ( S.A.N ) υλοποιούνται για κεντρική δικτυακή αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων
 • Συστήματα διασφάλισης της διαθεσιμότητας με συνδυασμό πολλαπλών υποσυστημάτων ( Clustering Systems )

 

 Ολοκληρωμένες υπηρεσίες δικτύων

Σχεδιασμός και υλοποίηση προηγμένων επικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση :

 • Δικτύων υψηλών προδιαγραφών Internet & Intranets
 • Ενοποιημένη δικτύων φωνής, δεδομένων & εικόνας
 • Voice/Data Integrated Networks : Voice over Data ( Voip, VoFR, VoATM )
 • Video Conference, Video Streaming, Network Video Solutions
 • Ασύρματων ζεύξεων βασισμένων σε Laser και RF ( RadioFrequency )
 • Συστήματα ασφαλείας ( Security Management ) για όλους τους τύπους δικτύου

 

Ανάπτυξη εφαρμογών & ολοκληρωμένα συστήματα 

 • Διαχείριση υπηρεσιών κοστολόγησης & χρέωσης                                    ( Billing/Accounting & Service Management Solution )
 • Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών ( Customer Care Solutions )
 • Διαχείριση εγγράφων ( Document Management )
 • Διαχείριση ροής ( Workflow Managemement )
 • Διαχείριση φορμών ( Forms Management )
 • Διαχείριση Web ( Web Contect Management )
 • Διαχείριση επικοινωνίας ( Contacts Communications Management )
 • Συστήματα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πελατών ( Help Desk Applications & Services )
 • Ανάλυση επιχειρησιακών διεργασιών ( Business Analysis )
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο ( e-Business )
 • Συστήματα ηλεκτρονικής ροής εργασιών (  Workflow )
 • Υποστήριξη πωλήσεων εξωτερικών συνεργατών ( Field Sales )
 • Συστήματα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ( Document Management Systems )
 • Καμπάνιες πωλήσεων & Marketing ( Sales/Marketing Campaigns)


Συστήματα ελέγχου και αυτοματισμού & συστήματα ισχύος

 • Συστήματα πυρανίχνευσης πυρόσβεσης
 • Συστήματα ασφαλείας
 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης
 • Συστήματα CCTV και καταγραφής συμβαινομένων
 • Συστήματα περιβαλλοντολογικού ελέγχου
 • Συστήματα κλιματισμού
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις μέσης και χαμηλής τάσης
 • Γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας - UPS

 

Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης εκτυπώσεων

 • Ανάλυση επιχειρησιακών αναγκών εκτύπωσης
 • Σχεδιασμός - Υλοποίηση εγκαταστάσεων
 • Αποσύρσεις και αντικαταστάσεις παλαιών λύσεων
 • Λύσεις Online διαχείρισης και παραγωγής εκτυπώσεων

© 2000 - 2013 powered by
Doteasy Web Hosting